Technik Administracji

Technik administracji:
– nauka trwa dwa lata (IV semestry),
– jedna kwalifikacja do zdania na koniec IV semestru,
– liczba godzin realizacji programu 700h na cały cykl kształcenia,
– 140 godzin praktyki zawodowej,
– możliwość podjęcia pracy w:
– organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji,
– jednostkach administracji rządowej i administracji specjalnych,
– przedsiębiorstwach różnych branż w działach administracji lub w działach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Jaki dokument możesz otrzymać?
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla zawodu EKA.01 obsługa klienta w jednostkach administracji oraz dyplom z tytułem Technika Administracji.

Co będziesz umieć?
– Gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
– Podstawy prawa pracy, cywilnego, administracyjnego,
– Przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
– Obsługiwać interesantów,
– Prowadzić postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej.