Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to kierunek na którym można się bezpłatnie kształcić we wszystkich oddziałach.
Absolwent szkoły w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
– rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
– współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
– organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Perspektywy zawodowe
Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń.