Technik Archiwista

Technik Archiwista
Nr programu nauczania 441403

Archiwistyka to nauka pomocnicza historii, ustalająca zasady organizacji archiwów, sposoby przechowywania dokumentów i metody korzystania z nich.

Nauka na w/w kierunku trwa 2 lata, 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Realizujemy podstawę programową MEN.

Dwa egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
III semestr – Organizacja i prowadzenie archiwum (EKA.02)
IV semestr – Opracowywanie materiałów archiwalnych (EKA.03)

Dokumenty: tytuł Technika Archiwisty, świadectwo potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji pierwszej EKA.02, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie z kwalifikacji drugiej EKA.03 oraz suplement w języku polskim i języku angielskim wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Z naszej strony otrzymujecie Państwo świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN.

Co umie Technik Archiwista?

Przede wszystkim posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum.
Gromadzi, przechowuje i udostępnia zasoby archiwalne.
Obsługuje komputerowy system informacji archiwalnej.
Zarządza dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w:
• archiwach zakładowych,
• archiwach urzędów państwowych i samorządowych,
• muzeach,
• bankach,
• szpitalach,
• sądach,
• kancelariach prawnych i notarialnych,
• prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych,
• na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Zalety:

bezpłatna nauka,
• zaświadczenia dla każdego,
• zajęcia w weekendy (dwa w miesiącu),
legitymacja szkolna na życzenie = zniżki,
• profesjonalna kadra (praktycy a nie teoretycy),
• możliwość pogodzenia szkoły z innymi obowiązkami.