Opiekun medyczny

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1 rok  , tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Praca: w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym

Do zadań opiekuna medycznego należy:

– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej

– aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej

– zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

– zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia

– wykonywanie zabiegów higienicznych

– współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich

– użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych

– konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:
szpitale, oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicz,e ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych